1

مقام معظم رهبری (مدظله): ورزش، اطمینان و اعتماد نفس در انسان ایجاد می‏کند.
یادداشت

شعار تیم ملی تیراندازی با کمان در بازی های آسیایی اینچوان

تحلیلی بر ورزش تیراندازی با کمان

فیلم
مقالات
قابل توجه رياست/سرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ها

رياست/سرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ............................

باسلام و احترام

       به استحضار ميرساند اين فدراسيون در نظر دارد به منظورساماندهی منابع انسانی و بهينه سازی از تخصص و تجارب روسای محترم هئيتهای استانی در فدراسيون استفاده نمايد ،لذا خواهشمند است فرمهای اطلاعاتی پيوست را تا تاريخ 20/2/91 تکميل و در جلسه نشست روسای هئيتهای استانی تحويل سرکار خانم زينل پور نمائيد.

دانلود فرم شماره 1

دانلود فرم شماره 2

دانلود فرم شماره 3

دانلود فرم شماره 4

فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران / اخبار / کلیه اخبارها / /قابل توجه رياستسرپرست محترم هيئت تيراندازی باکمان استان ها