اعضای هیات رئیسه

غلامرضا شعبانی بهار (رزومه)

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا پارسا

نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

رضا کیارستمی

سرپرست امور دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

سمانه جراح زاده

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

علی رغبتی

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

احمد شجاعی

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، عضو کمیته علوم و پزشکی کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا